Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ובשניהזורעהקודםלפסחשבעיםיוםוהיאעושהסולתמרובה.כיצדהואבודק.הגזברמכניסאתידולתוכה.עלהבה