Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מןהארץומחוצהלארץ.מןהחדשומןהישןחוץמןהעומרושתיהלחם.שאינןבאיםאלאמןהחדשומןהארץ.וכולןאינןבאיםאלאמןהמובחר.ואיזהומובחר.מכמסומזוניחהאלפאלסולת.שנייהלהםחפרייםבבקעה.כלהארצותהיוכשרות.אלאמכאןהיומביאים