Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלאמןהחדשומןהארץ.וכולןאינןבאיםאלאמןהמובחר.ואיזהומובחר.מכמסומזוניחהאלפאלסולת.שנייהלהםחפריים