Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מןהחולין.תודהמןהחוליןולחמהמןהמעשר.יביאלחמהמןהחולין.תודהמןהמעשרולחמהמןהחולין.יביא.התודההיאולחמהמןהמעשר.יביא.ולאיביאמחטימעשרשני