Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נסכיםשקדשובכליונמצאהזבחפסול.אםיששםזבחאחר.יקרבועמו.ואםלאויפסלובלינה.ולדתודהותמורתה