Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קדשהלחם.שחטהעדשלאקרמובתנור.ואפילוקרמוכולןחוץמאחדמהן.לאקדשהלחם.שחטהחוץלזמנהוחוץלמקומה.קדשהלחם.שחטהונמצאתטרפה.לאקדשהלחם.שחטהונמצאתבעלתמום.רביאליעזראומרקדש.וחכמיםאומריםלאקדש.שחטהשלאלשמה.וכןאילהמלואיםוכןשניכבשיעצרתששחטן