Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קנאות.רבישמעוןאומרמנחתחוטאשלכהניםנקמצת.והקומץקרבלעצמו.והשירייםקרביםלעצמן:מנחתכהניםומנחתכהןמשיח