Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

טעוניןתנופהחייםושחוטים.ואיןבהןסמיכה.ואשםמצורעטעוןסמיכהותנופהחי.ואיןבותנופהשחוט