Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

רבישמעוןאומרשלשהמיניםטעוניםשלשמצות.שתיםבכלאחתואחת.והשלישיתאיןבהן.ואלוהןזבחישלמייחיד