Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

תנופה.תנופה.ולאהגשה.הגשהותנופה.לאתנופהולאהגשה.אלוטעונותהגשה.ואינןטעונותתנופה.מנחת