Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולבונה.שמןולאלבונה.לבונהולאשמן.לאשמןולאלבונה.ואלוטעונותשמןולבונה.מנחתהסולת