Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אינןמעכבותזואתזו:הפריםוהאיליםוהכבשיםאינןמעכביןזהאתזה.רבישמעוןאומראםהיולהםפריםמרובים.ולאהיולהםנסכיםיביאופראחדונסכיוולאיקרבוכולןבלאנסכין:הפרוהאיליםוהכבשיםוהשעיראינן