Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

התכלתאינהמעכבתאתהלבן.והלבןאינומעכבאתהתכלת.תפלהשלידאינהמעכבתשלראש.ושלראשאינהמעכבתשליד.הסולתוהשמן.אינם