Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נטמאושיריה.נשרפושיריה.אבדושיריה.כמדתרביאליעזרכשרה.וכמדתרבייהושעפסולה.שלאבכלישרתפסולה.רבישמעון