Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המשיח.במנחתנסכין.כשרה.רבייהודהאומרבמנחתכהןהמשיח.ובמנחתנסכין.פסולה.שזובלילתהעבה.וזובלילתהרכהוהןבולעותזומזו:שתימנחותשלאנקמצוונתערבוזובזו.אםיכוללקמוץמזובפניעצמה