Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כשרה.רבייהודהאומרבמנחתכהןהמשיח.ובמנחתנסכין.פסולה.שזובלילתהעבה.וזובלילתהרכהוהןבולעותזומזו