Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עליו.פגולוחייביןעליוכרת.והשניפסולואיןבוכרת.וחכמיםאומריםזהוזהפגולוחייביןעליוכרת.נטמאתאחתמןהחלות.אואחדמןהסדרים.רבייהודהאומרשניהםיצאולביתהשריפה.שאיןקרבןצבור