Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

משווריהקדש.היולושנים.הגדולשבהןהקדששלשה.הבינונישבהןהקדש.פירשתיואיני