Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אוסר.אילזהעולהונסתאב.אםרצהיביאבדמיוכבש.כבשזהעולהונסתאב.אםרצהיביאבדמיואיל.רביאוסר.האומראחדמכבשיהקדש.ואחדמשווריהקדש.היולושנים.הגדולשבהןהקדששלשה.הבינונישבהןהקדש.פירשתיואיני