Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ונסכיובמנה.עגל.יביאהואונסכיובחמש.איל.יביאהואונסכיובשתים.כבש.יביאהואונסכיובסלע.שורבמנה.יביאבמנהחוץמנסכיו