Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אמרולו.ששיםנבללים.וששיםואחדאיןנבללים.אמרלהןכלמדותחכמיםכן.בארבעיםסאה