Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

המנחותוהנסכיםשנטמאועדשלאקדשןבכלי.ישלהםפדיון.משקדשובכלי.איןלהםפדיון.העופותוהעציםוהלבונהוכלישרת