Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

זכאישיהאיוםהנףכולואסור.אמררבייהודהוהלאמןהתורההואאסור.שנאמר:עדעצםהיוםהזה.מפני