Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

סאין.ובחולמחמש.וחכמיםאומרים.אחדבשבת.ואחדבחול.משלשהיהבא