Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומרים.אחדבשבת.ואחדבחול.משלשהיהבא.רביחנניאסגןהכהניםאומר.בשבתהיהנקצרביחיד.ובמגלאחד.ובקופהאחת.ובחולבשלשה.ובשלשקופות.ובשלשמגלותוחכמיםאומרים.אחדבשבת.ואחדבחול.בשלשה.ובשלשקופות.ובשלשמגלות:מצותהעומר