Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קומצהבחוץאוכזיתמקומצהבחוץ.אולהקטירלבונתהבחוץ.פסולואיןבוכרת.לאכולשיריהלמחר.אוכזיתמשיריהלמחר.להקטירקומצהלמחר.אוכזיתמקומצהלמחר.אולהקטירלבונתהלמחר.פגולוחייביןעליוכרת.זההכללכלהקומץוהנותןבכלי