Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ערופה.וצפורימצורע.ושערנזיר.ופטרחמור.ובשרבחלב.ושעירהמשתלח.וחוליןשנשחטובעזרה.הריאלואסוריןואוסריןבכלשהן