Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

משנכנסהלרשותןאסור.המוכריינולעובדכוכביםפסקעדשלאמדד.דמיומותרין.מדדעדשלאפסק.דמיואסורין.נטל