Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

השלחן.והניחלגינהעלהשלחן.ולגינהעלהדולבקיוהניחוויצא.מהשעלהשלחןאסור.ומהשעלהדולבקימותר.ואםאמרלוהוימוזגושותה.אףשעלהדולבקיאסור.חביותפתוחותאסורות.סתומותכדישיפתחויגוףותיגוב:בלשתעובדיכוכביםשנכנסהלעיר.בשעתשלום.חביותפתוחותאסורות.סתומותמותרות.בשעתמלחמהאלוואלומותרות.לפישאיןפנאילנסך:אומניןשלישראלששלח