Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ויגוב.רבןשמעוןבןגמליאלאומרכדישיפתח.ויגוףותיגוב.המניחעובדכוכביםבחנותאףעלפישהואיוצאונכנס.מותר.ואםהודיעושהואמפליג.כדישישתוםויסתוםויגוב.רבןשמעוןבןגמליאלאומרכדישיפתחויגוף.ותיגוב:היהאוכלעמועלהשלחן.והניחלגינהעלהשלחן.ולגינהעלהדולבקיוהניחוויצא.מהשעל