Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

פישהואנוטלבידוונותןלתפוח.ואינונעשהייןנסךעדשירדלבור.ירדלבורמהשבבוראסור.והשארמותר