Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אסוריןבהנאה.הסיקבהןאתהתנור.אםחדשיותץ.ואםישןיוצן.אפהבואתהפת.אסורהבהנאה.נתערבהבאחרות.כולןאסורותבהנאה.רביאליעזראומר