Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

והוהלהןלזבל:נטלממנהעצים.אסוריןבהנאה.הסיקבהןאתהתנור.אםחדשיותץ.ואםישן