Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

תחתיה.ואםעברטמא.היתהגוזלתאתהרבים.ועברתחתיה.טהור.וזורעיןתחתיהירקותבימותהגשמים.אבללאבימותהחמה.והחזריןלאבימותהחמהולאבימותהגשמים.רבייוסיאומראףלאירקותבימותהגשמים.מפנישהנמייהנושרתעליהן.והוהלהןלזבל:נטלממנהעצים.אסוריןבהנאה