Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שעלהמכובדיןאסורים.שעלהמבוזיןמותרין.רבייוסיאומרשוחקוזורהלרוח.אומטילליםאמרולואףהואנעשהזבל.שנאמר:ולא