Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלומותריןבאכילה.חלבשחלבועכו״םוישראלרואהו.והדבש.והדבדניותאףעלפישמנטפין.איןבהםמשוםהכשרמשקה.וכבשין