Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אלודבריםשלעכו״םאסוריןואיןאיסורןאיסורהנאה.חלבשחלבועכו״םואיןישראלרואהו.והפתוהשמןשלהן.רביובית