Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מותראבללאבינולבינו:אלודבריםשלעכו״םאסורין.ואיסורןאיסורהנאה.היין.והחומץשלעכו״םשהיהמתחלתויין