Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ובכלמקוםלאישכירלואתהמרחץ.מפנישהואנקראעלשמו:
איןמעמידיןבהמהבפונדקאותשלעכו״ם.מפני