Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומר.בשכרמותר.איןמוכריןלהםבמחוברלקרקע.אבלמוכרהואמשיקצץ.רבייהודהאומרמוכרהואלועלמנתלקוץ.איןמשכיריןלהםבתיםבארץישראל.ואיןצריךלומרשדות.ובסוריאמשכיריןלהםבתיםאבללאשדות.ובחוץלארץמוכריןלהםבתיםומשכיריןשדות.דברירבימאיר.רבייוסיאומרבארץישראלמשכיריןלהםבתיםאבללאשדות.ובסוריאמוכריןבתים.ומשכיריןשדות.ובחוצהלארץמוכריןאלוואלו