Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מוכרין.מקוםשנהגושלאלמכוראיןמוכרין.וככלמקוםאיןמוכריןלהםבהמהגסה.עגליםוסייחיםשלמיםושבורין.רבייהודהמתירבשבורה.ובןבתירהמתירבסוס