Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מותרלמכורלולבןביןהתרנגולין.ובזמןשהואבפניעצמוקוטעאתאצבעוומוכרולולפישאיןמקריביןחסרלעבודהזרה.ושארכלהדבריםסתמןמותרופירושןאסור.רבימאיראומראףדקלטבוחצב.ונקליבם.אסורלמכורלעכו״ם:מקוםשנהגולמכורבהמהדקהלעכו״םמוכרין.מקוםשנהגושלאלמכוראין