Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולבונהותרנגולהלבן.רבייהודהאומרמותרלמכורלולבןביןהתרנגולין.ובזמןשהואבפניעצמוקוטעאתאצבעוומוכרולולפישאיןמקריביןחסרלעבודהזרה.ושארכלהדבריםסתמןמותרופירושןאסור.רבימאיראומראףדקלטבוחצב.ונקליבם.אסורלמכורלעכו״ם:מקוםשנהגולמכורבהמהדקהלעכו״םמוכרין.מקוםשנהגושלאלמכוראין