Mishnah Tractate Avodah Zarah

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היהחוצהלהעבודהזרה.תוכהמותר.מהולילךלשם.בזמןשהדרךמיוחדתלאותומקום.אסור.ואםהיהיכוללהלךבהלמקוםאחרמותר.עירשישבהעבודהזרה.והיובהחנויות