Babylonian Talmud, Tractate Sotah

Babylonian Talmud

Text of the Babylonian Talmud based on the Vilna 1875 printing

בת ישראל הנשואה וכו' מ"ט דאמר קרא וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל כהן ולא כהנתכהנת מתחללת כהן אין מתחלל מנלן דאמר קרא ולא יחלל זרעו בעמיו זרעו מתחלל והוא אינו מתחללכהנת מטמאה כו' מ"ט אמר קרא אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן ולא בנות אהרןכהן אוכל בקדשי קדשים דכתיב כל זכר בבני אהרן יאכלנהומה בין איש כו' ת"ר איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר והצרוע אשר בו הרי כאן שנים א"כ מה ת"ל איש לענין שלמטה איש פורע וכו'האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזיר אמר ר' יוחנן הלכה היא בנזירהאיש מגלח על נזירות אביו ואין האשה מגלחת על נזירות אביה אמר ר' יוחנן הלכה היא בנזירהאיש מקדש את בתו ואין האשה מקדשת את בתה דכתיב את בתי נתתי לאיש הזההאיש מוכר את בתו ואין האשה מוכרת את בתה דכתיב כי ימכור איש את בתוהאיש נסקל ערום כו' מ"ט ורגמו אותו מאי אותו אילימא אותו ולא אותה והכתיב והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אלא אותו בלא כסותו ולא אותה בלא כסותההאיש נתלה ואין כו' מ"ט אמר קרא ותלית אותו על עץ אותו ולא אותההאיש נמכר בגניבתו ואין האשה נמכרת בגניבתה מ"ט אמר קרא ונמכר בגניבתו בגניבתו ולא בגניבתה
ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה שנאמר אשר תשטה אשה תחת אישה פרט לארוסה ושומרת יבם אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לממזר ולנתין לא שותות ולא נוטלות כתובה ואלו לא שותות ולא נוטלות כתובה האומרת טמאה אני ושבאו לה עדים שהיא טמאה והאומרת איני שותה אמר בעלה איני משקה ושבעלה בא עליה בדרך נוטלות כתובה ולא שותות מתו בעליהן עד שלא שתו בש"א נוטלות כתובה ולא שותות ובה"א או שותות או לא נוטלות כתובתן מעוברת חבירו ומניקת חבירו לא שותות ולא נוטלות כתובה דברי ר"מ וחכ"א יכול הוא להפרישה ולהחזירה לאחר זמן איילונית וזקינה ושאינה ראויה לילד לא נוטלות כתובה ולא שותות ר"א אומר יכול הוא לישא אשה אחרת ולפרות ולרבות הימנה