Texts

  • Epistola ad Presbyteros. Diaconos et Popolum Alexandriae

    • Latin SS Iulius I, Epistola ad Presbyteros. Diaconos et Popolum Alexandriae