Texts

  • Epistola X Seu Canones Synodi Romanorum Ad Gallos Episcopos

    • Latin SS Siricius, Epistola X Seu Canones Synodi Romanorum Ad Gallos Episcopos