Texts

  • In Libros Veteris Ac Novi Testamenti Proemia

    • Latin Isidorus Hispalensis, In Libros Veteris Ac Novi Testamenti Proemia