Texts

  • Epistola Synodi Sardiniacensis ad SS Julium I Papam

    • Latin SS Iulius I, Epistola Synodi Sardiniacensis ad SS Julium I Papam