Texts

  • Etymologiarum Libri Viginti

    • Latin Isidorus Hispaliensis, Etymologiarum Libri Viginti